Algemene voorwaarden Vakman zoeken

 

Ten aanzien van de dienstverlening van Vakman zoeken (www.vakmanzoeken.nl) gelden de volgende voorwaarden en alle geldende toepasselijke wetten en regelgeving. Door het aanleveren van gegevens ten behoeve van het plaatsen van een profiel maakt de vakman gebruik van de diensten van Vakman zoeken en aanvaardt de vakman aan deze voorwaarden gebonden te zijn. Vakman zoeken behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde aan te passen.

 

Artikel 1.    Begrippen en definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities en begrippen gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

1.1          Vakman: de natuurlijke of rechtspersoon die zijn of haar onderneming of diensten presenteert op een persoonlijk profiel. De vakman wordt daarmee zichtbaar op de website www.vakmanzoeken.nl en stelt zich beschikbaar voor (potentiële) klanten.

1.2          Profiel: de mogelijkheid om gebruik te maken van de diensten van Vakman zoeken door het plaatsen van een persoonlijk profiel en daarmee zichtbaar en vindbaar te zijn op www.vakmanzoeken.nl. De vakman is niet verplicht om een klus of overeenkomst aan te gaan die voortvloeit uit het beschikbaar stellen van een profiel op www.vakmanzoeken.nl.

1.3          Abonnement: de overeenkomst die wordt aangegaan bij het gebruik maken van de diensten van Vakman zoeken door een vakman.

1.4          Dienst: de dienstverlening die door Vakman zoeken wordt aangeboden door middel van de   website, bestaande uit de mogelijkheid voor vakmannen om een persoonlijk profiel te plaatsen.

1.5          Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze worden kenbaar gemaakt of gepubliceerd. Op de algemene voorwaarden van Vakman zoeken is het Nederlands recht van toepassing.

1.6          (Potentiële) klanten: alle personen die de website www.vakmanzoeken.nl bezoeken of op    een andere manier in aanraking komen met de website en daarmee de vakmannen. Tevens kunnen dit personen zijn die een overeenkomst aan gaan met de vakman naar aanleiding van het geplaatste profiel op www.vakmanzoeken.nl. Vakman zoeken is geen partij in de contacten en/of overeenkomsten tussen de vakman en (potentiële) klanten.

1.7          Website: de website van Vakman zoeken, www.vakmanzoeken.nl.

1.8          Vakman zoeken: gevestigd te Groningen aan de Speenkruidstraat 5, KvK nummer: 61730521. Vakman zoeken is in geen enkele situatie verantwoordelijk voor het handelen van de vakman en/of nalatigheid van de vakman. Tevens is Vakman zoeken niet verantwoordelijk voor het handelen en/of nalaten van (potentiële) klanten en andere bezoekers aan de website.

 

Artikel 2.    Algemeen

2.1          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, contacten en abonnementen tussen Vakman zoeken en de vakman.

2.2          Vakman zoeken is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.

2.3          Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen Vakman zoeken en de vakman.

2.4          Vakman zoeken wijst de eventuele algemene voorwaarden van de vakman te allen tijde van de hand. De vakman kan nimmer beroep doen op zijn eigen algemene voorwaarden.

2.5          Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een overeenkomst, in welke vorm dan ook, tussen Vakman zoeken en de vakman, wordt de vakman geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden op alle nadien gesloten en te sluiten overeenkomsten.

2.6          Indien en voor zover enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Vakman zoeken zal een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling, waarbij de inhoud zoveel mogelijk in overeenstemming zal zijn met de nietige of vernietigde bepaling.

 

Artikel 3    Diensten

3.1          Vakman zoeken biedt ondernemers en zzp’ers de mogelijkheid om zich door middel van een persoonlijk profiel op www.vakmanzoeken.nl vindbaar en zichtbaar te maken voor eventuele (potentiële) klanten en andere bezoekers van de website. Vakman zoeken heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor het handelen of nalaten van een potentiële klant (bezoeker van de website) door middel van of in verband met de website of anderszins. Vakman zoeken is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen.

3.2          Vakman zoeken kan geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, veiligheid of de legaliteit van eventuele offertes, dienstent, opdrachten en/of werkzaamheden die zijn overeengekomen tussen de (potentiële klant) en de vakman. Vakman zoeken kan tevens geen controle uitoefenen op de bevoegdheid van de (potentiële) klanten om werkzaamheden te laten verrichten en/of de bevoegdheid van vakmannen om die werkzaamheden uit te voeren. De vakman vrijwaart Vakman zoeken jegens alle mogelijke vorderingen van derden die verband houden met dergelijke zaken.

3.3          Vakman zoeken heeft de inhoud van de website www.vakmanzoeken.nl met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op de website met betrekking tot de profielen is echter afkomstig van de vakmannen. Deze vakmannen zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Vakman zoeken draagt voor de inhoud van de profielen geen enkele verantwoordelijkheid. Ook draagt Vakman zoeken geen verantwoordelijkheid voor alle vormen van communicatie tussen (potentiële) klanten en de vakmannen en alle daaruit voortvloeiende opdrachten, overeenkomsten en dienstverlening. Evenmin draagt Vakman zoeken verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door (potentiële) klanten en de vakmannen, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting en de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden.

3.4          Vakman zoeken biedt de website www.vakmanzoeken.nl en de door haar zelf geplaatste informatie aan op “as is” basis.  Dit wil zeggen met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigheid tot (eigendoms) rechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden.

Vakman zoeken spant zich naar alle redelijkheid in de website en achterliggende systemen tegen enige vorm ven onrechtmatig gebruik te beschermen. Vakman zoeken kan echter niet garanderen dat de informatie op de website juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, waaronder begrepen de door de vakmannen aangeleverde informatie en gegevens. Tevens kan Vakman zoeken niet garanderen dat de website te allen tijde ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van welke vorm van virussen dan ook, vrij zal zijn van enige vorm van fouten en/of andere gebreken en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen. Tot slot kan Vakman zoeken niet garanderen dat de website en achterliggende systemen niet onrechtmatig door derden zullen worden gebruikt. Vakman zoeken wijst hierin elke vorm van aansprakelijkheid af.

3.5          Vakman zoeken kan dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, veiligheid of de legaliteit van de opdrachten en/of werkzaamheden, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van de (potentiële) klanten om werkzaamheden te laten verrichten en/of de bevoegdheid van vakmannen om die werkzaamheden uit te voeren. De vakman vrijwaart Vakman zoeken jegens enige vordering van derden verband houdende met dergelijke zaken.

3.6          Vakman zoeken is gerechtigd de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in bruikbaarheid in het geval dit noodzakelijk is. Bijvoorbeeld voor het onderhouden of aanpassen van de website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens Vakman zoeken ontstaat.

 

Artikel 4    Gebruik van de dienst door en de verplichtingen van de vakmannen

4.1          Om gebruik te kunnen maken van de diensten van Vakman zoeken dient de vakman gegevens aan te leveren zodat Vakman zoeken een profiel voor de vakman kan aanmaken. Tot de gegevens die aangeleverd moeten worden behoren onder andere de bedrijfsnaam en bedrijfsgegevens, adresgegevens, beschrijving van de bedrijfsactiviteiten, specialiteiten, het logo en eventueel foto’s (maximaal 4).

4.2          De vakman garandeert dat alle gegevens die hij in het kader van zijn profiel aan Vakman zoeken verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij het profiel uitsluitend voor zichzelf en zijn eigen onderneming gebruikt. Daarnaast garandeert de vakman dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de diensten van Vakman zoeken en dat hij zich ten aanzien van zijn profiel en het (eventueel) daar uit voortkomend aanbieden en uitvoeren van werkzaamheden zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving. De vakman garandeert tevens dat hij ingeschreven staat in het register van de Kamer van Koophandel en garandeert dat deze inschrijving in stand blijft gedurende looptijd van zijn abonnement (profiel).

4.3          Met het aanleveren van gegevens die benodigd zijn voor het aanmaken van een profiel geeft de vakman toestemming deze gegevens op de website te publiceren en garandeert tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn. De vakman is er mee bekend dat de positionering van zijn profiel, contact met (potentiële) klanten en andere informatie op de website afhankelijk is van een aantal factoren en dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend. De vakman kan in geen enkel geval een verzoek doen tot of aanspraak maken op een wijziging in de positionering van zijn profiel.

4.4          Vakman zoeken maakt het profiel voor de vakman aan met de door de vakman aangeleverde informatie en gegevens. De vakman is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de aangeleverde en op de website gepubliceerde gegevens. Hij garandeert dat de inhoud van deze (aangeleverde) gegevens juist, actueel en betrouwbaar is en niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving en niet onrechtmatig is. Daarnaast garandeert hij dat hij met deze gegevens andere personen niet onheus bejegent, en dat hij de belangen en de goede naam van Vakman zoeken niet zal schaden.

4.5          Vakman zoeken behoudt zich het recht voor de door de vakman aangeleverde informatie en gegevens te wijzigen en/of in te korten. Vakman zoeken behoudt zich tevens het recht voor om aanmeldingen van vakmannen, (reeds geplaatste) profielen of referenties en andere gegevens te weigeren, te wijzigen of te verwijderen van de website, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onbetrouwbaar blijken te zijn, in strijd zijn met de doelen van Vakman zoeken, in strijd zijn met de wet of onrechtmatig zijn jegens derden of wanner de vakman handelt in strijd met deze algemene voorwaarden, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens Vakman zoeken ontstaat.

4.6          In het geval van verwijdering van een profiel door Vakman zoeken, om welke reden dan ook, stopt het abonnement per direct. Vakman zoeken is hierbij niet verplicht om het reeds geïncasseerde abonnementsgeld terug te betalen.

4.7          Vakman zoeken beheert de reeds geplaatste profielen. Indien een vakman iets wil wijzigen in zijn profiel dan dient hij dit schriftelijk of per e-mail kenbaar te maken aan Vakman zoeken. Vakman zoeken zal de gevraagde wijzigingen zo spoedig mogelijk doorvoeren en stelt de vakman schriftelijk of per e-mail op de hoogte wanneer de wijzigingen doorgevoerd zijn.

4.8          Vakman zoeken gebruikt en verwerkt de aangeleverde informatie en gegevens van de vakmannen ten behoeve van de uitvoering van de diensten en aanverwante activiteiten, in overeenstemming met de wet bescherming persoonsgegevens.

 

Artikel 5    Abonnement

5.1          Met het aanleveren van gegevens gaat de vakman akkoord met de algemene voorwaarden van Vakman zoeken en het maandelijks automatisch incasseren van het verschuldigde abonnementsgeld.

5.2         Elk abonnement (overeenkomst) tussen Vakman zoeken en de vakman wordt aangegaan voor de duur van 1 maand. Dit abonnement wordt telkens stilzwijgend met een maand verlengt en is op elk gewenst moment opzegbaar, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Opzeggingen dienen per e-mail aan Vakman zoeken kenbaar te worden gemaakt (info@vakmanzoeken.nl). Na de verwerking hiervan zal Vakman zoeken schriftelijk of per e-mail een bevestiging van de opzegging naar de vakman versturen.

5.3          Vakman zoeken werkt met automatische incasso, het verschuldigde abonnementsgeld wordt maandelijks tegen het einde van de maand geïncasseerd van het door de vakman opgegeven rekeningnummer. Incassering vindt vooraf plaats, dit wil zeggen dat het geïncasseerde bedrag betrekking heeft op de daaropvolgende maand.

5.4          Wanneer een vakman zich tijdens een lopende maand aanmeldt kan het voorkomen dat het profiel bijvoorbeeld halverwege de maand op de website wordt geplaatst. In dit geval incasseert Vakman zoeken tegen het einde van die betreffende maand het abonnementsgeld voor de daaropvolgende maand inclusief de vergoeding voor het aantal dagen (naar rato) dat het profiel in de lopende maand op de website heeft gestaan.

5.5          Het abonnementsgeld bedraagt € 14,95 exclusief BTW per maand. Vakman zoeken is te allen tijde gerechtigd het tarief van het abonnementsgeld aan te passen. De prijswijzigingen worden bekend gemaakt via de website en zullen ingaan bij de automatische incassering in de daaropvolgende maand.

5.6          Indien het verschuldigde bedrag om welke reden dan ook niet van de rekening van de vakman afgeschreven kan worden mislukt de automatische incasso. In dit geval zal Vakman zoeken de vakman nog eenmaal de kans geven om het verschuldigde bedrag, inclusief de kosten voor de mislukte automatische incasso,  binnen 7 dagen over te maken naar het rekeningnummer van Vakman zoeken. Indien de betaling dan alsnog uitblijft kan Vakman zoeken besluiten de vordering ter incasso uit handen geven. Naast het verschuldigde abonnementsgeld zijn alle bijkomende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de vakman. Dit betreft 15% van de vordering, met een minimum van € 40,- e.e.a. conform de WIK 2012.

 

Artikel 6   Intellectuele eigendomsrechten

6.1          Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website behoren bij uitsluiting toe aan Vakman zoeken. Uitzonderingen hierop zijn de door de vakmannen aangeleverde gegevens met betrekking tot het profiel.

6.2          Het is de vakman niet toegestaan om de website of enige inhoud daarvan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vakman zoeken, op welke wijze dan ook te verzenden, verspreiden, reproduceren, aan derden ter beschikking te stellen of op enige wijze te verwerken in een ander document of materiaal.

6.3          Het is de vakman niet toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vakman zoeken, een substantieel of een niet-substantieel gedeelte van de inhoud van de databank te raadplegen en te hergebruiken zoals beschreven in de Databankenwet.

6.4          De vakman garandeert dat de door hem aangeleverde gegevens met betrekking tot het profiel geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder inbegrepen eventuele intellectuele eigendomsrechten.  De vakman kan Vakman zoeken in geen enkele situatie aansprakelijk stellen voor alle mogelijke claims van derden die kunnen voortvloeien uit of betrekking hebben op het profiel (inclusief alle weergegeven gegevens) van de vakman.

6.5          De profielen van de vakmannen kunnen links of verwijzingen bevatten naar de eigen website van de vakman. Vakman zoeken is niet verantwoordelijk voor (de inhoud van) de gegevens en informatie die op deze websites vermeldt staan en kan hier nimmer aansprakelijk voor worden gesteld.

 

Artikel 7   Aansprakelijkheid Vakman zoeken

7.1          Vakman zoeken kan niet aansprakelijk worden gesteld bij (tijdelijk) niet nakomen van verplichtingen indien dit het gevolg is van overmacht.

7.2          Vakman zoeken kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor directe en indirecte schades van de vakman, waaronder tevens begrepen omzetderving, winstderving en alle mogelijke gevolgschades of schades ontstaan tijdens het uitvoeren van de overeenkomsten, diensten en/of werkzaamheden tussen de vakman en een (potentiele) klant.

7.3          Enkel en alleen wanneer er sprake is van bewezen grove nalatigheid, opzet of grove schuld van Vakman zoeken (ten aanzien van het plaatsen en beheren van het profiel van de vakman) kan Vakman zoeken aansprakelijk worden gesteld door de vakman. De totale omvang van de aansprakelijkheid bedraagt nooit meer dan het door de vakman betaalde abonnementsgeld in het lopende jaar waarin de nalatigheid of schuld van Vakman zoeken is ontstaan.